🔥 ZĽAVA 5% v košíku pre registrovaných aj na zľavnené kúsky🔥 ZĽAVA v košíku pri platbe vopred 2%

 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:   info@desport.sk   +421 915 815 016

Všeobecné obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI:

Obchodné meno:      Daša Jevjáková

Miesto podnikania:   Slnečná 165/22, 029 01 Námestovo

IČO:                          41963709

IČ DPH:                     SK1075500723

Zapísaná:                   v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, číslo živnostenského registra: 560-9264

Prevádzkareň (predajňa):    D-Šport, ul. Miestneho priemyslu 1248, 029 01 Námestovo

Kontaktná emailová adresa: info@desport.sk

Kontaktné telefónne číslo: 0915 815 016 / 0917 581 946

Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, vrátiť zakúpený tovar, podať sťažnosť, alebo iný podnet:
D-Šport, ul. Miestneho priemyslu 1248, 029 01 Námestovo

Bankové spojenie:

Tatra banka, a. s. 2628086347/1100

IBAN: SK 89 1100 0000 0026 2808 6347

BIC (SWIFT): TATRSKBX

ďalej ako „predávajúci

ČL. 1 – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 1. Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu na webovej adrese: https:/www.desport.sk/, prostredníctvom ktorého ponúka fyzickým a právnickým osobám na predaj tovar uvedený v katalógu elektronického obchodu (ďalej iba „elektronický obchod„).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim definovaným v bode 1.3 (ďalej aj ako „kupujúci“) a ich vzájomné práva a povinnosti vzniknuté na základe kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou (ďalej ako „kúpna zmluva“). Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorený uzatvorenou kúpnou zmluvou a týmito VOP. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú mať ustanovenia tejto písomnej kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP.
 3. Kupujúcim sa na účely týchto VOP považuje (i) spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „spotrebiteľ“), a (ii) podnikateľ podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) (ďalej aj ako „podnikateľ“).
 4. Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) a ustanoveniami Obchodného zákonníka pri právnych vzťahoch vzniknutých medzi predávajúcim a podnikateľom.
 5. Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina.
  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 6. Kupujúci berie na vedomie, že informácie otovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho
ČL. 2 – OBJEDNÁVKA, OBJEDNANIE TOVARU, POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, SPÔSOB  UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo : PRIDAŤ DO KOŠÍKA.
 2. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených v rámci elektronického
 3. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si kupujúci objednáva postupom uvedeným v návode „Ako nakupovať“. Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.
 4. Kupujúci je oprávnený zvoliť si v elektronickom obchode medzi nákupom bez registrácie alebo ako registrovaný zákazník po registrácii prostredníctvom registračného formulára. Registrovaní zákazníci môžu nakupovať rýchlejšie, uložiť si sledovanie predchádzajúcich zásielok a vykonaných objednávok.
 5. Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo/funkciu s názvom „objednávka s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 6. Objednávka vytvorená Kupujúcim bude zaregistrovaná v elektronickom systéme elektronického obchodu. Objednávka prijatá predávajúcim sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu prostredníctvom emailovej správy doručenej na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.
 7. Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo z dôvodov uvedených v zákone.
 8. Potvrdenie o prijatí objednávky (ďalej len „potvrdenie objednávky“) obsahuje:
  1. označenie a špecifikáciu objednaného tovaru s uvedením počtu kusov jednotlivých produktov;
  2. celkovú cenu objednávky pozostávajúcu z kúpnej ceny, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, nákladov na dopravu, dodanie, poštovného, prípadne iných nákladov a poplatkov spolu so špecifikáciou sumy každej tejto zložky celkovej ceny (ďalej len „cena objednávky“);
  3. spôsob platby za tovar;
  4. dodaciu lehotu;
  5. miesto doručenia/odovzdania tovaru;
  6. spôsob doručenia/dopravy tovaru;
  7. údaje o predávajúcom.
 9. V prípade, že predávajúci po uzavretí kúpnej zmluvy zistí, že cena objednaného tovaru je iná, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, napr. z dôvodu zmeny právnych predpisov, menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, je povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci so zmenou ceny tovaru nebude súhlasiť, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúceho vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 10. Ak v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho si kupujúci objedná tovar za zjavne neprimerane nízku cenu, ktorá bola zverejnená omylom, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak medzi zmluvnými stranami nedošlo ešte k uzavretiu kúpnej zmluvy, vyhradzuje si predávajúci pre tento prípad právo na zrušenie takejto objednávky. Predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu alebo zrušenia objednávky vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo prijatej objednávky.
 11. Kupujúci berie na vedomie, že predaj tovaru v elektronickom obchode sa počas špeciálnych akcií predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že si kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa na účely tohto bodu za odstúpenie od zmluvy považuje stornovanie objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu ceny objednávky, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní.
ČL. 3 – PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
 1. Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal vlastnosti a požiadavky požadované platnými právnymi predpismi SR,
  • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad na papieri, e- mailom, USB kľúč atď.,
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny objednávky od kupujúceho za dodaný
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.
ČL. 4 – PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
 1. Kupujúci je povinný:
  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu objednávky v dohodnutej lehote splatnosti vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, nákladov na dopravu, dodanie, poštovného a iných nákladov a poplatkov; o ktorých predávajúci informoval kupujúceho pred odoslaním objednávky,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v kúpnej zmluve.
ČL. 5 – DODACIE A PLATOBNĚ PODMIENKY
 1. Kupujúci môže požadovať dodanie objednaného tovaru:
  1. prostredníctvom dopravcu (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť DPD) na dodaciu adresu, ktorú uvedie v objednávke; alebo
  2. osobným odberom u predávajúceho v prevádzke predávajúceho na ul Miestneho priemyslu 1248, 029 01 Námestovo (ďalej len „prevádzka predávajúceho“).
 2. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný kupujúcemu niektorým zo spôsobov podľa 1 VOP, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, prípadne i dodací list a záručný list, ak je dodávaný spolu s tovarom.
 3. Tovar bude kupujúcemu doručený podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho, a to v nasledujúcich lehotách:
  1. tovar, ktorý je skladom, bude doručený najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu;
  2. tovar, ktorý nie je skladom, bude doručený najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu.
 4. Ak predávajúci nedodá tovar v lehote podľa bodu 5.3, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak ide o kupujúceho podnikateľa, má tento právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti predávajúceho dodať tovar v stanovenej lehote len v prípade, ak predávajúci toto porušenie nenapraví ani v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy podnikateľa.
 5. Lehotou na dodanie tovaru nie je predávajúci viazaný v prípade zásahu vyššej moci (vis maior), ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod. Po dobu trvania zásahu vyššej moci, ak v dôsledku tohto zásahu predávajúci nie je objektívne schopný dodať tovar, lehoty na dodanie tovaru neplynú. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 6. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky alebo inak poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho za účelom ďalšieho postupu. V prípade poškodenia tovaru v dôsledku prepravy je kupujúci povinný spísať s doručovateľom reklamáciu, prípadne poškodenie zdokumentovať aj iným spôsobom (napr.fotografiou) a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predávajúceho.
 7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené vobjednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v objednávke.
 8. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty podľa bodu 5.3 VOP.
 9. Ak po potvrdení objednávky predávajúcim tovar, pri ktorom bolo uvedené “skladom”, z dôvodu jeho rýchleho vypredania nebude momentálne k dispozícii k rýchlemu odberu, v dôsledku čoho predávajúci nebude schopný doručiť kupujúcemu tovar v lehote podľa bodu 5.3 písm. a) VOP, predávajúci bezodkladne po zistení tejto skutočnosti kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o zmene objednávky. Ak nedôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k dohode o zmene objednávky, sú zmluvné strany oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 10. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu objednávky v hotovosti, alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom alebo priamym vkladom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky alebo v elektronickom obchode v čase pred prevzatím tovaru.
 11. Ak si kupujúci zvolí platbu vopred prevodom na účet, bude presmerovaný na platobnú bránu Tatrabanky a.s. Prevod sa uskutoční online z pohodlia domova prostredníctvom platobnej brány Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho celkovej ceny objednávky, čím sa rozumie pripísanie celej ceny objednávky na účet predávajúceho. Ak nebude platba predávajúcemu pripísaná na účet do piatich pracovných dní od potvrdenia objednávky, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa na účely tohto bodu za odstúpenie od zmluvy považuje stornovanie objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailovej správy. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto bodu VOP je predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
ČL. 6 – CENA OBJEDNÁVKY, POŠTOVNÉ A BALNÉ
 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu objednávky včas a riadne.
 2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu cenu objednávky bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena objednávky pripísaná na účet predávajúceho.
 3. Cena za poštovné a balné sa účtuje nasledovne: Slovenská pošta, DPD, Packeta Z-box, Packeta výdajné miesto ( Z-point)
  doručenie – Slovensko

DPD a Slovenská pošta:

04,50€ pri nákupe do 65€ s DPH
00,00€ pri nákupe nad 65€ s DPH

Packeta Z-box a Z-point :

02,89 € pri nákupe do 65€ s DPH

00,00€ pri nákupe nad 65€ s DPH

V prípade dobierky sa účtuje poplatok +1,50€

doručenie – Česká republika DPD

DPD:

05,00 € pri nákupe do 100€  s DPH
00,00 € pri nákupe nad 100€ s DPH

Slovenská pošta:

09,00 € pri nákupe do 100€  s DPH

00,00 € pri nákupe nad 100€ s DPH

Packeta Z-box a Z-point :

04,50€ pri nákupe do 100€ s DPH

00,00 € pri nákupe nad 100€ s DPH

doručenie – Poľsko
15,00 € pri nákupe do 120€  s DPH (doručenie DPD)
17,00 € pri nákupe do 120€  s DPH ( doručenie  Slovenská pošta)
00,00 € pri nákupe nad 120€ s DPH

doručenie – Maďarsko
17,00 € pri nákupe do 120€  s DPH
00,00 € pri nákupe nad 120€ s DPH

ČL. 7 – NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE
 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na spotrebiteľa prevzatím tovaru. Na podnikateľa prechádza vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho spolu s nadobudnutím vlastníckeho práva.
ČL. 8 – STORNOVANIE OBJEDNÁVKY, VRÁTENIE TOVARU
 1. Predávajúci je povinný potvrdiť objednávku ihneď. V prípade, ak z dôvodu chyby interného informačného systému alebo z dôvodu chybne uvedeného telefónneho čísla alebo emailovej adresy kupujúcim objednávka nebude potvrdená do 24 hodín od jej prijatia, má kupujúci právo ju bez akýchkoľvek sankcií stornovať.
 2. Ak kupujúci stornuje objednávku, predávajúci  mu vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti s touto objednávkou v lehote 14 dní od stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú
 3. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@desport.sk alebo osobne na prevádzke predávajúceho.
ČL. 9 – SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „dotknutá osoba“) berie na vedomie, že predávajúci ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“) spracúva jeho osobné údaje v súvislosti s (i) registráciou a založením zákazníckeho účtu v elektronickom obchode (ďalej „registrácia“) (i) vykonaním opatrení pred uzavretím kúpnej zmluvy a (ii) uzavretím kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci, ktorý vykonal registráciu, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu emailom alebo telefonicky.
 3. Predávajúci ako prevádzkovateľ týmto dotknutej osobe v súlade č. 13 Nariadenia poskytuje nasledovné informácie:
  1. Prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci: Daša Jevjáková, s miestom podnikania: Slnečná 165/22, 029 01 Námestovo, IČO: 41963709, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, číslo živnostenského registra: 560-9264;
  2. Dotknutá osoba môže predávajúceho kontaktovať na adrese: ul. Miestneho priemyslu 1248, 029 01 Námestovo, alebo na emailovej adrese: info@desport.sk ;
  3. Predávajúci od dotknutej osoby získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“);
  4. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy, t.j spracovania objednávky, vystavenia faktúr, skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy a prijímania reklamácií a ich vybavenia;
  5. Predávajúci v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení spracúva osobné údaje aj za účelom zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (priamy marketing) ohľadom vlastných podobných tovarov predávajúceho tovarom, ktoré Dotknutá osoba už nakúpila prostredníctvom elektronického obchodu. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie newsletterov a propagačných e-mailov, a to buď prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je prístupný v každom newslettri alebo v propagačnom emaile alebo prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu: info@desport.sk V prípade zasielania marketingových oznámení o iných ako vlastných podobných tovaroch predávajúceho si predávajúci vyžiada súhlas so spracúvaním osobných údajov;
  6. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby podľa písm. d) vyššie je vykonanie opatrení pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a kúpna zmluva, nakoľko spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy;
  7. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v prípade zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (priamy marketing) je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle č. 6 1 písm. f) Nariadenia, ktorým je ďalšia ponuka vlastných podobných tovarov predávajúceho dotknutej osobe. Pri zasielaní marketingových oznámení o iných ako vlastných podobných tovaroch predávajúceho je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia;
  8. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené týmto príjemcom: audítori, daňoví, právni alebo iní poradcovi a subjekty, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. správcovi elektronického obchodu, správcovi serveru, externým subdodávateľom, poštovým doručovateľom a pod. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej alebo medzinárodnej organizácie;
  9. Predávajúci bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať po dobu 10 (desiatich) rokov od uzavretia poslednej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a dotknutou osobou. Ak dotknutá osoba vykonala registráciu, ale neuzavrela žiadnu kúpnu zmluvu, bude predávajúci uchovávať osobné údaje po dobe 1 (jedného) roka, odo dňa posledného prístupu dotknutej osoby do jeho zákazníckeho účtu. V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby súhlas dotknutej osoby, predávajúci bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať po dobu do odvolania súhlasu;
  10. Vzhľadom na to, že predávajúci nevydáva rozhodnutia, ktoré by boli založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby vrátane profilovania a ktoré by mali právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, na predávajúceho sa nevzťahuje ustanovenie čl. 22 Nariadenia a povinnosti z tohto vyplývajúce.
  11. Dotknutá osoba má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa čl. 15 Nariadenia;
  12. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
  13. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v čl. 17 Nariadenia právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
  14. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v čl. 18 Nariadenia právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  15. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v čl. 20 Nariadenia právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla predávajúcemu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;
  16. Dotknutá osoba má pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov;
  17. Dotknutá osoba má v prípade, že sa jej osobné údaje spracúvajú na právnom základe, ktorým je súhlas, právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila;
  18. V prípade, ak došlo k oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby u predávajúceho, predávajúci takúto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov oznámi každému príjemcovi, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Predávajúci informuje dotknutú osobu o príjemcoch len, ak to dotknutá osoba požaduje;
  19. Predávajúci v zmysle čl. 21 Nariadenia dotknutú osobu výslovne upozorňuje na právo namietať spracúvanie osobných údajov (i) z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom;
  20. Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy.
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto
 6. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto VOP bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
ČL. 10 – ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Ustanovenia tohto bodu VOP sa vzťahujú výlučne na spotrebiteľa.
 2. Spotrebiteľ má právo zakúpený tovar vrátiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 3. Spotrebiteľ má právo v rámci lehoty podľa bodu 2 VOP tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
 4. Tovar je potrebné vrátiť kompletný, nepoškodený bez zjavných známok neprimeraného alebo nadmerného používania, a so všetkým príslušenstvom, záručným listom, návodom na použitie, ktorý bol dodaný s tovarom. Predávajúci odporúča tovar poistiť. Zásielky odoslané na dobierku predávajúci nie je povinný prevziať.
 5. V prípade, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 (t.j.  informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 2 VOP, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa odseku 10.2 týchto VOP.
 6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 7. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo
  2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo
  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo
  4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 8. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy listinnej podobe formou listu alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta a i.) adresovaného na adresu prevádzky predávajúceho alebo zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty: info@desport.sk .Spotrebiteľ môže na odstúpenie od kúpnej zmluvy použiť formulár na vrátanie tovaru, ktorý je prílohou týchto VOP a je aj dostupný v elektronickom obchode na tomto odkaze: reklamacny-formular.pdf (desport.sk) .
 9. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do uplynutia lehoty na odstúpenie podľa bodu 2 VOP. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.
 10. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od Zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľom predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona č. 102/2014 alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov uvedených v zákone č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety tohto bodu VOP.
 11. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v bode 12 a 10.14 VOP.
 12. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si predávajúci nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,90- EUR do 75,00- EUR.
 13. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, okrem nákladov a platieb uvedených v bode 12 a 10.14 VOP. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Spotrebiteľ a predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 14. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 15. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 13 VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 16. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak z titulu odstúpenia od kúpnej zmluvy doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, môže si predávajúci voči spotrebiteľovi uplatniť nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu alebo vo výške zníženia hodnoty
ČL. 11 – POUČENIE O MOŽNOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV
 1. Ustanovenia tohto bodu VOP sa vzťahujú výlučne na spotrebiteľa.
 2. Predávajúci týmto informuje všetkých spotrebiteľov, že pokiaľ spotrebiteľ usúdi, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, spory s predávajúcim môže riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a to podľa zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu (Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov | Slovenská obchodná inšpekcia – soi.sk), ak predávajúci na žiadosť podľa prvej vety  tohto odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Tento návrh môže spotrebiteľ podať do 1 roka od doručenia zamietavej odpovede od predávajúceho alebo odo dňa uplynutia 30 dňovej lehoty, ktorú mal na odpoveď predávajúci. Okrem Slovenskej obchodnej inšpekcie sa spotrebiteľ môže obrátiť aj na iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. V prípade sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, spotrebiteľ môže spor riešiť aj prostredníctvom ODR platformy.
 5. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na webovej stránke: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Návrh spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov obsahovať:
  1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má;
  2. presné označenie predávajúceho;
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;
  4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha;
  5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný;
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 7. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona o alternatívnom riešení sporov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
ČL. 12 – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY
 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru a postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií sú upravené v reklamačnom poriadku dostupnom na tomto odkaze: https://desport.sk/reklamacny-poriadok.pdf .
 2. Sťažnosti a akékoľvek podnety ohľadom nákupu v elektronickom obchode a objednávok sú kupujúci oprávnení podať (i) osobne v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 19:00 hod. v prevádzke predávajúceho, (ii) písomným podaním odoslaným predávajúcemu na adresu miesta jeho podnikania, alebo adresu prevádzky predávajúceho, alebo (iii) prostredníctvom správy elektronickej pošty (emailu) zaslanej na adresu elektronickej pošty: info@desport.sk . Predávajúci je povinný tieto sťažnosti a podnety vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa ich prijatia.
ČL. 13 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nespôsobuje to neplatnosť, neúčinnosť ani nevymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
 3. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 a iných príslušných právnych predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté a majú pred nimi prednosť.
 4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s ustanoveniami týchto VOP, porozumel ich obsahu, súhlasí s nimi a je nimi viazaný okamihom uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená ich zverejnením v elektronickom obchode.
 6. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Tieto VOP sú účinné od  22/02/2024

ZARUČENÁ KVALITA Predávame len originálne produkty
RÝCHLE DORUČENIE Objednávky odosielame ešte v daný deň
DOPRAVA ZDARMA Pri cene objednávky nad 65 €
VRÁTENIE TOVARU Možnosť vrátiť nepoužitý tovar do 14 dní

NEWSLETTER

Prihláste sa k odberu užitočných informácií a obchodných správ, s ktorými môžete ušetriť.