🔥 ZĽAVA 5% v košíku pre registrovaných aj na zľavnené kúsky🔥 ZĽAVA v košíku pri platbe vopred 2%

🔥 ZĽAVA 15% na plavky, plavecké okuliare, šnorchle, plavecké čiapky, obuv do vody 🔥 pri zadaní kódu “ LETO24 “ v košíku 🔥

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:   info@desport.sk   +421 915 815 016

Zásady ochrany osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno:      Daša Jevjáková

Miesto podnikania:   Slnečná 165/22, 029 01 Námestovo

IČO:                          41963709

IČ DPH:                     SK1075500723

Zapísaná:                   v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, číslo živnostenského registra: 560-9264

Prevádzkareň (predajňa):    D-Šport, ul. Miestneho priemyslu 1248, 029 01 Námestovo

Kontaktná emailová adresa: info@desport.sk

Kontaktné telefónne číslo: 0915 815 016

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

A. Zásady ochrany osobných údajov

 1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „Dotknutá osoba“) berie na vedomie, že Prevádzkovateľ ako predávajúci v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“) spracúva jeho osobné údaje v súvislosti so (i) registráciou a založením zákazníckeho účtu v elektronickom obchode (ďalej „Registrácia“) (i) vykonaním opatrení pred uzavretím kúpnej zmluvy a (ii) uzavretím kúpnej zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že na zaistenie ochrany práv Dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany Dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Jednotlivé informácie sa môže Dotknutá osoba dozvedieť telefonicky na: 0915815016, e-mailom: jevjakova@orava.sk. V prípade, že Dotknutá osoba sa nevie informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie sprístupnené k nahliadnutiu v mieste podnikania Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ týmto dotknutej osobe v súlade č. 13 Nariadenia poskytuje nasledovné informácie:
  3.1 Prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci: Daša Jevjáková, s miestom podnikania: Slnečná 165/22, 029 01 Námestovo, IČO: 41963709, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, číslo živnostenského registra: 560-9264;
  3.2 Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese: ul. Miestneho priemyslu 1248, 029 01 Námestovo, na emailovej adrese: info@desport.sk alebo telefónnom čísle: 0915 815 016;
  3.3 Prevádzkovateľ od Dotknutej osoby získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“);
  3.4 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy, t.j spracovania objednávky, vystavenia faktúr, skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy a prijímania reklamácií a ich vybavenia;
  3.5 Prevádzkovateľ v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení spracúva osobné údaje aj za účelom zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (priamy marketing) ohľadom vlastných podobných tovarov prevádzkovateľa tovarom, ktoré Dotknutá osoba už nakúpila prostredníctvom elektronického obchodu. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie newsletterov a propagačných e-mailov, a to buď prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je prístupný v každom newslettri alebo v propagačnom emaile alebo prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu: info@desport.sk. V prípade zasielania marketingových oznámení o iných ako vlastných podobných tovaroch prevádzkovateľa si Prevádzkovateľ vyžiada súhlas so spracúvaním osobných údajov;
  3.6 Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby podľa bodu 3.4 je vykonanie opatrení pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby a kúpna zmluva, nakoľko spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy;
  3.7 Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby v prípade zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (priamy marketing) je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorým je ďalšia ponuka vlastných podobných tovarov predávajúceho dotknutej osobe. Pri zasielaní marketingových oznámení o iných ako vlastných podobných tovaroch predávajúceho je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia;
  3.8 Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené týmto príjemcom: audítori, daňoví, právni alebo iní poradcovi a subjekty, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. správcovi elektronického obchodu, správcovi serveru, externým subdodávateľom, poštovým doručovateľom a pod. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej alebo medzinárodnej organizácie;
  3.9 Prevádzkovateľ bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať po dobu 10 (desiatich) rokov od uzavretia poslednej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a dotknutou osobou. Ak dotknutá osoba vykonala Registráciu, ale neuzavrela žiadnu kúpnu zmluvu, bude predávajúci uchovávať osobné údaje po dobe 1 (jedného) roka, odo dňa posledného prístupu dotknutej osoby do je zákazníckeho účtu. V prípade, ak je právny základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby súhlas Dotknutej osoby, prevádzkovateľ bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať po dobu do odvolania súhlasu;
  3.10 Vzhľadom na to, že Prevádzkovateľ nevydáva rozhodnutia, ktoré by boli založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby vrátane profilovania a ktoré by mali právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, na Prevádzkovateľa sa nevzťahuje ustanovenie čl. 22 Nariadenia a povinnosti z tohto vyplývajúce.
  3.11 Dotknutá osoba má tieto práva:

Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať a nie ďalej spracúvať.

Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť Prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní námietky.

Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.

B. Zásady používania Cookies

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:
Chrome
Safari
Internet Explorer
Firefox Android

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort

ZARUČENÁ KVALITA Predávame len originálne produkty
RÝCHLE DORUČENIE Objednávky odosielame ešte v daný deň
DOPRAVA ZDARMA Pri cene objednávky nad 65 €
VRÁTENIE TOVARU Možnosť vrátiť nepoužitý tovar do 14 dní

NEWSLETTER

Prihláste sa k odberu užitočných informácií a obchodných správ, s ktorými môžete ušetriť.